Twoje źródło wiedzy o zastosowaniu suchego lodu

Czyszczenie suchym lodem vs. alternatywne metody mycia przemysłowego

Posted by Karolina Gruss-Kufel on 2020-06-09 01:30:00

Jak wypada czyszczenie suchym lodem na tle innych metod czyszczenia?

Porównując czyszczenie suchym lodem z innymi metodami, takimi jak czyszczenie ścierne (piaskowanie), sodowanie, mycie ciśnieniowe, mycie ręczne rozpuszczalnikami czy ścierniwem, ważne jest, aby zadać następujące pytania:

- Czy jest to materiał abrazyjny?

- Czy tworzy odpady wtórne?

- Czy jest przyjazny dla środowiska?

- Czy jest toksyczny?

- Czy przewodzi prąd?

Właściwości każdej z metod wpływają nie tylko na wynik czyszczenia, ale także w znacznym stopniu na czyszczoną powierzchnię, otoczenie oraz bezpieczeństwo osoby wykonującej zadanie. 

Poniżej znajduje się przegląd charakterystyki czyszczenia suchym lodem w porównaniu z alternatywnymi metodami.

porównanie metod czyszczenia

* Podczas usuwania niebezpiecznych substancji i przedmiotów dochodzi do zanieczyszczenia również medium czyszczącego takiego jak piasek czy mikrokulki szkła. Materiały te są następnie klasyfikowane jako odpady toksyczne i wymagają odpowiedniej, bezpiecznej utylizacji.

Przyjrzyjmy się dokładniej atrybutom następujących metod czyszczenia:

 1. Czyszczenie suchym lodem
 2. Czyszczenie ścierne
 3. Czyszczenie sodą
 4. Ciśnieniowe czyszczenie wodą
 5. Czyszczenie rozpuszczalnikami/chemikaliami
 6. Czyszczenie manualne

1) Czyszczenie suchym lodem

czyszczenie suchym lodem form oponiarskich

Czyszczenie suchym lodem jest podobne do innych metod stosowanych, ponieważ przygotowuje i czyści powierzchnie za pomocą medium przyspieszonego w strumieniu powietrza pod ciśnieniem. Różni się ona jednak zastosowanym medium czyszczącym. W tym przypadku jest to suchy lód wytworzony z zestalonego dwutlenku węgla (CO2). Cząsteczki suchego lodu sublimują przy uderzeniu, usuwając zanieczyszczenia i brud z podłoża bez jego uszkadzania. Proces czyszczenia suchym lodem ma unikalne cechy, które odróżniają go od innych metod czyszczenia.

Nieabrazyjne

Czyszczenie suchym lodem jest nieścierne i nie uszkadza maszyn produkcyjnych. Suchy lód jest bardzo miękkim medium i może czyścić wrażliwe urządzenia, takie jak czujniki lub skomplikowane części ruchome, bez wytrawiania, profilowania lub zmiany wymiarów powierzchni. Czyszczenie suchym lodem może także wydłużyć żywotność aktywów i zmniejszyć ryzyko awarii i wyłączenia urządzeń.

Brak odpadów wtórnych

Suchy lód sublimuje pod wpływem uderzenia w czyszczoną powierzchnię, co eliminuje powstawanie wtórnych odpadów, wilgoci oraz innego rodzaju pozostałości. Dzięki zastosowaniu suchego lodu unikamy dodatkowego przygotowania pomieszczeń przed czyszczeniem, maskowania delikatnych czujników lub elementów elektronicznych. Dzięki temu znacznie skraca się czas realizacji projektów czyszczenia i wynikających z nich przestojów. Eliminacja odpadów wtórnych pozwala również na czyszczenie sprzętu podczas pracy w trybie ciągłym.

Przyjazne środowisku

Suchy lód używany w procesie czyszczenia jest wytwarzany z odzyskanego CO2, który jest zbierany i przetwarzany w innych procesach przemysłowych. Nie produkuje on większej ilości CO2 i nie generuje dodatkowych gazów cieplarnianych do atmosfery.

Pozwala również na wyeliminowanie szkodliwych dla środowiska środków czyszczących oraz zmniejszenie narażenia pracowników na ich działanie. Nie produkuje również żadnych toksycznych odpadów, które muszą być utylizowane.

Nietoksyczne

Suchy lód jest zatwierdzony przez EPA, FDA i USDA do stosowania przy produkcji żywności.  Jest bezbarwny, bez smaku, bez zapachu i nietoksyczny.

Nie przewodzi prądu elektrycznego

Suchy lód jest nieprzewodzący i nie powoduje korozji czyszczonych powierzchni. Pozwala także na bezpieczne czyszczenie urządzeń elektrycznych.

Czyszczenie suchym lodem jest również preferowaną metodą dla pracowników działu utrzymania ruchu. Metody, takie jak czyszczenie ręczne, mogą być żmudne i powodować zbyt długie zastoje w pracy. Inne metody, w których stosuje się materiały toksyczne, takie jak piaskowanie i czyszczenie chemiczne, mogą być szkodliwe zarówno dla pracownika, jak i dla otoczenia. 

2) Obróbka ścierna (piasek, mikrokulki szklane, orzech włoski itp.)

czyszczenie strumieniowo-ścierne

Czyszczenie ścierne obejmuje agresywne metody czyszczenia, które wykorzystują sprężone powietrze do napędzania strumienia materiału ściernego na powierzchni. Na rynku dostępne są różne materiały ścierne, m. in. piasek, mikrokulki szklane, mikrokulki silikonowe, łupiny orzechów włoskich, kolby kukurydzy. Ten rodzaj obróbki strumieniowo-ściernej jest zazwyczaj stosowany do usuwania głęboko wbitej rdzy, silnie przylegającej farby, silnej korozji i innych trudnych do usunięcia zanieczyszczeń.

Ścierne i szkodliwe

Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest przeznaczone do czyszczenia, które wymaga bardziej agresywnej metody. Dlatego też, choć w niektórych zastosowaniach jego charakter ścierny jest korzystny, może on również uszkodzić czyszczoną powierzchnię.

Czyszczenie mechaniczne może znacznie skrócić żywotność narzędzi i maszyn, do których jest używane. Może również trwale uszkodzić wrażliwe powierzchnie i części ruchome w maszynach. Istnieje także ryzyko uwięzienia grysu przy czyszczeniu wrażliwych części ruchomych.

Generuje odpady wtórne

Obróbka strumieniowo-ścierna powoduje powstawanie ogromnej ilości odpadów wtórnych. W niektórych przypadkach, może się zdarzyć, że w kabinie ściernej, zostaną ustawione bariery, aby utrzymać media w jednym miejscu, ale generalnie będą one rozłożone we wszystkich kierunkach. Po zakończeniu pracy trzeba je zebrać i usunąć.

Zabezpieczenie i utylizacja odpadów wtórnych może wiązać się ze znacznym nakładem czasu i kosztów w ramach projektu. Zapewnienie izolacji może trwać wiele godzin i chociaż ogranicza to ilość odpadów do określonego obszaru, zbieranie mediów będzie nadal trwało długo. W niektórych przypadkach oczyszczenie powstałych odpadów może trwać kilka dni.

Brak odpowiedzialności ekologicznej

Negatywny wpływ mediów ściernych na środowisko zależy od tego, jakie media są stosowane. Łupiny orzechów włoskich ulegają biodegradacji i są mniej szkodliwe, podczas gdy media takie jak szkło, plastik i silikon są szkodliwe dla otoczenia w obszarze czyszczenia.

Odpady mediów mogą również ulec zanieczyszczeniu, gdy są używane do usuwania materiałów toksycznych lub szkodliwych. Są przez to klasyfikowane jako toksyczne i wymagają odpowiedniej i bezpiecznej utylizacji, co dodatkowo zwiększa koszty projektu.

Ponadto, niektóre metody takie jak piaskowanie, tworzą ulotny pył, który może być toksyczny podczas wdychania.

3) Czyszczenie sodą

czyszczenie sodą

Soda jest dość delikatnym medium ściernym i wykorzystanie jej w celu czyszczenia jest skuteczną metodą dla wielu zastosowań. W metodzie tej za pomocą sprężonego powietrza wydmuchuje się drobny proszek wodorowęglanu sodu na zabrudzoną powierzchnię. Jest to wystarczająca metoda czyszczenia, gdy potrzebny jest proces, który nie niszczy powłoki.

Generuje odpady wtórne

Głównym negatywnym aspektem w przypadku stosowania sody jest ogromna ilość odpadów, które muszą być zebrane i usunięte po zakończeniu procesu czyszczenia. Wiąże się to ze znacznym nakładem czasu i kosztów. Przed rozpoczęciem procesu, obszar poddawany czyszczeniu musi zostać zabezpieczony, co może trwać kilka godzin. Wyjątkowo drobne cząsteczki sody rozprzestrzeniają się po całym czyszczonym obszarze i przedostają się do szczelin, z których trudno je usunąć. Pozostałości mogą również przywierać do drewna i innych podłoży, co utrudnia nakładanie farby na czyszczone powierzchnie. Zebranie powstałych odpadów i pełne oczyszczenie terenu zajmuje dużo czasu.

Nie jest przyjazne dla środowiska

W przypadku, gdy soda nie jest skutecznie usuwana, powstające za nią odpady mogą przedostać się do gleby i wpłynąć negatywnie na jej pH.

Odpady te mogą również stać się toksyczne, gdy sodę stosuje się do usuwania szkodliwych substancji. Materiały te są klasyfikowane jako odpady toksyczne i wymagają odpowiedniej utylizacji.

Materiał ścierny

Sodowanie jest delikatnym ścierniwem i generalnie nie niszczy podłoża.

4) Ciśnieniowe czyszczenie wodą

ciśnieniowe czyszczenie wodą

Ciśnieniowe mycie wodą polega na przyspieszeniu przepływu wody w celu wytworzenia strumienia o wysokim ciśnieniu, który jest skierowany na obszar przeznaczony do czyszczenia. Metoda ta jest zazwyczaj stosowana do usuwania brudu, kurzu i innych zabrudzeń z powierzchni. Proces ten jest szybki i stosunkowo tani, ale ma kilka wad.

Generuje wtórne odpady

Mycie pod ciśnieniem generuje duże ilości wody, a ustawienie bariery ochronnej dla wody może być trudne. Na stanowiskach pracy powoduje to bałagan, który może ją zakłócać. Podczas czyszczenia wodą maszyny muszą być wyłączane i często rozmontowywane w celu przeprowadzenia właściwego oczyszczania. Po zakończeniu czyszczenia, produkcja nie może rozpocząć się, dopóki maszyna nie wyschnie, co prowadzi do dłuższych zastojów. Ściekająca woda może powodować poważne problemy z silnikami. Przed czyszczeniem cały sprzęt elektryczny musi być odpowiednio osłonięty.

Powstała w ttym procesie wilgoć prowadzi również do innych potencjalnych problemów, takich jak szkodliwy rozwój bakterii. Staje się to poważnym problemem w silnie regulowanych branżach, np. w zakładach produkcji żywności i napojów.   

Przewodnictwo elektryczne

Ze względu na użycie wody, mycie pod ciśnieniem może powodować rdzewienie powierzchni. Istnieje również ryzyko korozji błyskawicznej, która w przypadku nie zastosowania środków antykorozyjnych powoduje natychmiastowe rdzewienie.

Brak odpowiedzialności ekologicznej

Ścieki mogą ulec zanieczyszczeniu, gdy są używane do usuwania materiałów toksycznych lub szkodliwych. Pozostała po czyszczeniu woda jest klasyfikowana jako toksyczna i wymaga odpowiedniej utylizacji, co dodatkowo zwiększa koszty projektu.

mycie rozpuszczalnikami

5) Czyszczenie rozpuszczalnikami

Czyszczenie za pomocą rozpuszczalników może obejmować tak naprawdę każdy proces, w którym stosowane są chemiczne środki czyszczące. Kiedy rozpuszczalniki są używane do usuwania nagromadzonych nagarów z powierzchni, często konieczne jest późniejsze płukanie lub użycie narzędzi ręcznych. Metoda ta wymaga demontażu maszyn, co powoduje wydłużenie czasu przestoju w produkcji. Prawdziwy koszt roztworów czyszczących jest często niedoszacowany, gdyż często nie są one ujęte w budżecie inwestycyjnym.

Materiał ścierny

W procesie tym wykorzystuje się żrące substancje chemiczne, które są ścierne na większości powierzchni i mogą uszkodzić maszyny i narzędzia. Kiedy szkodliwe chemikalia używane są do wielokrotnego czyszczenia, powierzchnia z czasem kruszeje. Proces ten może uszkodzić kosztowne i istotne dla przedsiębiorstw aktywa. W momencie stosowania tego procesu do czyszczenia części i maszyn, zwiększa on ryzyko ich uszkodzenia podczas produkcji. Powoduje to wydłużenie czasu przestoju oraz dodatkowe koszty napraw i konserwacji.  

Brak odpowiedzialności za środowisko

Rozpuszczalniki chemiczne obejmują substancje szkodliwe dla środowiska i bezpieczeństwa pracowników. Proces ten wiąże się z częstym narażeniem pracowników na toksyczne substancje chemiczne, co może powodować długotrwałe problemy zdrowotne.

Rozpuszczalniki muszą być również usuwane po zakończeniu czyszczenia. Odpady te są uważane za toksyczne i należy je utylizować w odpowiedni sposób, co może być kosztowne dla przedsiębiorstw.

6) Czyszczenie manualne

czyszczenie manualne, skrobanie

Proces ten polega na ręcznym skrobaniu lub szorowaniu za pomocą szczotek drucianych, dłut i innych narzędzi. Jest to metoda czasochłonna i żmudna i zazwyczaj wymaga przestoju w produkcji oraz przydzielenia większej liczby pracowników. Czyszczenie ręczne oprzyrządowania wymaga od pracowników wykonywania powtarzających się ruchów, które mogą być szkodliwe i powodować krótko- i długoterminowe problemy zdrowotne. 

Materiał ścierny

Powtarzające się ruchy związane z ręcznym czyszczeniem lub szorowaniem, dłutowaniem lub czynnościami wymagającymi szlifowania lub skrobania powodują uszkodzenie narzędzi, maszyn i detali. Czyszczenie manualne skraca żywotność maszyn oraz obniża ich wydajność.  

Czyszczenie ręczne narzędzi wiąże się zazwyczaj z użyciem środków chemicznych, które mogą dodatkowo uszkodzić sprzęt oraz wpłynąć negatywnie na samopoczucie pracowników. 

WNIOSKI

czyszczenie suchym lodem zalety

Wyjątkowe właściwości suchego lodu sprawiają, że jest to idealny środek czyszczący, gdyż:

 • Jest nieabrazyjny, nie przewodzi prądu i nie uszkadza powierzchni ani sprzętu.
 • Sublimuje przy uderzeniu, nie pozostawiając wtórnych odpadów.
 • Jest nietoksyczny i bezpieczny dla pracowników.
 • Jest przyjazny dla środowiska.
 • Jest to preferowana metoda dla pracowników wykonujących zadania związane z czyszczeniem.

Cechy te sprawiają, że czyszczenie suchym lodem jest efektywnym, ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.

Alternatywne metody czyszczenia są korzystne tylko w niektórych projektach. Metody te są jednak często czasochłonne, pracochłonne i kosztowne. Jeśli weźmiemy pod uwagę ograniczanie i zbieranie odpadów, metody te wymagają więcej roboczogodzin niż czyszczenie suchym lodem, co skutkuje wydłużeniem czasu przestoju, utratą wydajności i spadkiem rentowności.

W przypadku metod czyszczenia ściernego istnieje również ryzyko, że metody te uszkodzą sprzęt, skrócą jego żywotność i/lub uczynią go mniej wydajnym.

Jeśli doświadczasz przedłużających się przestojów, wysokich kosztów utylizacji odpadów wtórnych lub kosztownego zużycia sprzętu, może nadszedł czas na ocenę procesu czyszczenia i porównanie go z technologią czyszczenia suchym lodem?!

napisz do nas lub zadzwoń

 

czyszczenie suchym lodem, mycie przemysłowe, zalety czyszczenia suchym lodem, czyszczenie reczne, piaskowanie, cisnieniowe mycie woda

Subskrybuj tutaj!

Najnowsze wpisy

Wpisy według tagu

Wyświetl wszystko